Please add your description here

 • תקנון אתר ותנאי שימוש
 • כללי:

 • להלן מדיניות הפרטיות באתר של ״מאמא מרקט״ שכתובת  www.mamamarket.co.il  (להלן: ״האתר״ ו/או ״מאמא מרקט״) מאמא מרקט בע"מ, ח.פ. 515744647. וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (Domain), ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (Sub-Domain) של דומיין בבעלות החברה.

 • מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להסביר ולהבהיר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר למאמא מרקט על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי המאמא מרקט במסגרת השימוש באתר או באתרים אחרים תחת הדומיין של מאמא מרקט.

 • על משתמשי האתר לקרוא נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן - "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') למאמא מרקט באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא את כל המסמכים יחד.

 • השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

 • המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

 • המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

 • שינויים באתר ובמסמך:

 • שינוי בתנאי השימוש- מאמא מרקט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים. כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין, לפי העניין, לתנאים החדשים.
 • עדכון האתר- בכוונת החברה להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר. מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.
 • הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

 • בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "מאמא מרקט" או "האתר" הכוונה היא מאמא מרקט בע״מ וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).

 • שירות לקוחות- לבירורים ולשאלות בקשר עם האתר ופעילות החברה ניתן לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 054-2344672, או באמצעות לחצן ״הווטצאפ״ המופיע באתר. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 ל-17:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.


 • הזמנות:
 •  
 • ביצוע הזמנה- ניתן לבצע הזמנות באתר ("הזמנה") על ידי בחירת המוצרים המבוקשים והוספתם ל"סל הקניות" באמצעות הכפתור "הוסף לסל" ("מוצרים מוזמנים"). לאחר הרכבת סל הקניות  ועמידה במינימום ההזמנה הנדרש (150 ש״ח), יש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע המשלוח, לרבות דואר אלקטרוני, שם המזמין, כתובת וכן הערות עבור המסעדה במידה ויש ובסיום יש לבחור את לחצן ה"שמור והמשך". בכרטיסיית  ״אפשרות המשלוח״  יש לבחור את סוג המשלוח הרצוי ואז על לחצן ה"שמור והמשך". השלב הסופי בהשלמת ההזמנה הינו לשונית התשלום, בו יש להזין את פרטי האשראי הנכונים של המזמין. לסיום יש ללחוץ על כפתור ׳בצע הזמנה׳. ביצוע והשלמת עסקת המכירה כפוף ומותנה בכך שהמוצר קיים במלאי בעת הרכישה, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שהפרטים והכתובת שמסר המזמין למסירת ההזמנה תקינים, ובכך שחברת האשראי תאשר את העסקה. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, מאמא מרקט תהיה רשאית לסרב לביצוע העסקה או לבטל את העסקה ואת ההזמנה ואין לראות בחיוב - ככל שנעשה - משום קיבול מצדה.
 • **מובהר בזאת כי לולא ימסור המשתמש את כלל הפרטים הנדרשים באתר לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה, ולמזמין לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

 • אישור הזמנה- אישור הזמנה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת עריכת ההזמנה. יובהר, כי קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות רכיב כלשהו של ההזמנה ובכלל זה את פרטי המשלוח לאספקת ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה, כאמור בסעיף ‎4 מטה.

 • החזר כספי- תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ללקוחות פרטיים, או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי ללקוחות עסקיים. החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.

 • תשלום און-ליין- מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד את מנגנון ביצוע ההזמנה באתר.

 • מחירים- כל המחירים המפורטים באתר כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח שמחירם מפורט בנפרד. מחירי המוצרים באתר אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים בחנויות החברה.

 • פרטי המזמין וההזמנה- המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו"ב.
 • הנך מצהיר ומתחייב כי פרטי האשראי שהנך מוסר בעת הרכישה הם פרטים נכונים ומדויקים, כי אמצעי התשלום שבו הנך משתמש הוא בבעלותך וכי הנך מורשה לעשות בו שימוש, והפרטים שיימסרו בעת הרכישה וייקלטו במערכות מאמא מרקט יהוו ראיה חלוטה לאמיתות הפעולה ולנכונות הפרטים. האחריות למלא פרטים מדויקים ונכונים מוטלת עליך. מסירת פרטים שגויים או כוזבים או לא מדויקים, תיחשב הטעיה והפרה יסודית של ההסכם בינך ובין מאמא מרקט, ומאמא מרקט תהיה זכאית לבטל את העסקה לאלתר וללא הודעה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה בשל ההפרה כאמור.
 •  רכישה באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר על ידי שימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי שמאמא מרקט התקשרה עמן ושקיימת אפשרות לסלוק את העסקאות באמצעותן, וייתכן ששימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי מסוימות ורכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים לא יתאפשרו באתר והנך מוותר על כל טענה בעניין.
 •  
 • חיוב במועד האספקה- ״מאמא מרקט״ מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע''פ זמינות המוצרים ושקילתם במידת הצורך בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.

 • בהזמנת מוצרים שקילים, יחויב הלקוח בהתאם לשקילת המוצר בפועל בעת הכנת ההזמנה עבורו. לפיכך ייתכן הפרש של 10-15% בחיוב הלקוח, כלפי מעלה או מטה, לעומת סכום העסקה כפי שיופיע וכפי שאישר הלקוח בטופס ההזמנה, לגבי המוצרים השקילים בלבד.
 • עם אספקת הזמנתו יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים ומשקלם בפועל.

 • אספקת ההזמנה:

 • דמי משלוח- אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום הכולל דמי המשלוח ובהתאם למועדי המשלוח המפורטים באתר, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה. דמי המשלוח המוצגים באתר הינם על בסיס הערכה, ועשויים להשתנות, בין היתר, בהתאם לכמות ו/או סוג המוצרים המוזמנים ומקום האספקה. דמי המשלוח בהם מחויב המזמין, כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר ואחריות המוצרים המוזמנים בעת המשלוח וכן את הוצאות המשלוח בפועל.

 • זמני אספקה- מועדי האספקה הינם בימי שישי בין השעות 8:00 עד 16:00.

 • מקום אספקה- המוצרים יסופקו לבית המזמין לפי הכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה באתר, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת. מזמין המבקש משלוח לכתובת עסקית (חברה), לדוגמה למקום העבודה, יציין את שם החברה לצד שם המזמין.

 • אספקת ההזמנה במלואה- הזמנה מסופקת במלואה אלא אם תואם אחרת עם המזמין. חרף האמור, במקרה בו המוצרים המוזמנים סופקו שלא במלואם למזמין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק למזמין את המוצרים החסרים למקום האספקה וזאת בתוך שעתיים ממועד האספקה ו/או להחזיר למזמין התמורה ששולמה בגין מוצרים חסרים כאמור כמפורט בסעיף ‎2.3 לעיל (החזר כספי).

 • אספקה בנסיבות - במידה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין למזמין על ידי החברה ויימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית בעניין.

 • בדיקת המשלוח- בדיקת המשלוח והתאמת המוצרים שסופקו להזמנה, הינה באחריותו הבלעדית של המזמין. קבלת המזמין את המשלוח מהווה ויתור מוחלט ובלתי חוזר על טענות, דרישות ותביעות מצד המזמין בקשר עם אי התאמות בין המוצרים שסופקו בפועל להזמנה.
  בעת קבלת המשלוח יש לבדוק את המוצרים ולדווח במקום לשליח על הפערים.

 • מקום האספקה- רשימת הערים אליהן מבצעת החברה משלוחים הינה כמפורט באתר ("אפשרויות משלוח/אזורי משלוח"). אספקה לאזור ו/או עיר שאינם מפורטים ברשימת ערי החלוקה הינה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בין היתר, בהתחשב במועד האספקה ו/או לזמינות השילוח.

 • נוכחות בגיר במקום האספקה ובמועד שנקבע- בעת ביצוע ההזמנה, מתחייב המזמין לנוכחותו האישית ו/או לנוכחות בגיר (מעל לגיל 18) מטעמו במקום האספקה במועד האספקה בכדי לקבל את המשלוח. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אי נוכחות אדם בגיר מטעמו של המזמין במקום האספקה במועד האספקה, ובכלל זה לא תישמע כל טענה בדבר אי התאמת המוצרים שסופקו בפועל להזמנה המקורית, והמזמין מוותר מראש על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה שלו כנגד החברה בקשר עם טענות כלשהן הנובעות ו/או הקשורות באופן כלשהו לאי נוכחותו של בגיר במקום האספקה במועד האספקה.

 • ביטול/שינוי העסקה/ההזמנה על ידי החברה:
 • במידה וחלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בזמינותו, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או טעות בקבלת הנתונים ממזמין באתר, רשאית החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה שבנדון ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינויה, והחברה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין ביטול ו/או שינוי ההזמנה כאמור.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שנתקבלו באתר ואשר מועד האספקה שלהן חל ביום העסקים הבא לאחר ביצוע ההזמנה, בהודעה למזמין שתימסר באחת מדרכי ההתקשרות שמסר בעת עריכת ההזמנה וזאת עד 12 שעות בטרם חל מועד האספקה המתוכנן. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין שינוי ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיף זה לעיל.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד האספקה ו/או למקום האספקה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פגעי טבע ו/או פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או הכנת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.

 • ביטול/ שינוי הזמנה ע"י הלקוח:
 •  
 • ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות שעות הפעילות בימים א-ה בין השעות 10:00-17:00, שינוי בהזמנה ''מהיום להיום'' ניתן לבצע תוך שעתיים מביצוע ההזמנה, שינוי בהזמנה מראש ניתן לבצע עד יום קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות הפעילות בלבד.
 •  
 • לקוח יהא רשאי לבטל עסקה, ללא חיוב, במידה וחזר בו לאחר הקלדתה של ההזמנה ושליחתה באתר, ולאחר שהעסקה כבר אושרה (גם אם טרם במקרה כזה, ביטול העסקה ייעשה אך – נשלח אליו ורק באמצעות פניה טלפונית ישירה לנציגי החברה בה יודיע על רצונו לבטל את העסקה. בטלפון 054-2344672.
 • ביטול עסקה שאושרה, ההחזר הכספי בגינה יתבצעו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ובהתאם להוראותיו של חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הקובע בין היתר, כי בכל אחד מן המקרים הבאים לא תתבטל עסקה ולא ישולם החזר כספי: במקרה בו ביטול העסקה נוגע ל"טובין פסידים" (מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או שעלולים להתקלקל עד החזרתם); טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; וטובין שערכם נמוך מ -50 ₪.
 • לא יתקיים כל חיוב במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, בכפוף להשבתו לידי הספק או מי מטעמו, למקום עליו יודיע הספק ללקוח
 •  
 • פניות בנוגע להזמנה שנתקבלה על ידי המזמין. החברה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 1.10 להלן (שירות לקוחות), בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מההזמנה. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד החברה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.
 •  
 •  
 • מבצעים:
 • במידה ויימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות. המבצעים המוצעים באתר חלים על ביצוע הזמנות באתר בלבד, ואינם קשורים למחירי המוצרים בסניפי החברה. החברה לא תהיה מחויבת למכור את המוצרים בתנאי מבצע באתר גם אם המוצרים הנ"ל יימכרו במבצע בסניפיה. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע מכירות כלשהו באתר, אזי המבצע יעמוד בתוקפו עד למועד כפי שיקבע בתנאי המבצע ו/או עד גמר המלאי (לפי המוקדם ביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
 •  
 • מידע נוסף:

 •  
  • טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה- החברה עושה את כל הנדרש כדי למסור למזמין מוצרי מזון טריים וארוזים בצורה המתאימה להם ביותר, ובטמפרטורה המתאימה להם ביותר. החברה ממליצה לשמור עליהם באותם התנאים. יודגש כי החל מקבלת המשלוח, אין החברה תהא אחראית למצבם של מוצרים שסופקו למזמין, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.
   
  •  
   
  • צריכת המוצרים- צריכת המזונות וכל יתר המוצרים המוזמנים הינה באחריותם הישירה והבלעדית של המזמין ו/או הצרכן, והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המזמין ו/או הצרכן ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.
  • רגישות למוצרים ו/או רכיביהם- מובהר בזאת, כי באחריות המזמין לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או או לגרום למזמין ו/או לצרכן המוצרים המוזמנים לנזק כלשהו במידה ויצרכו סוגי מזון כלשהם המפורטים באתר, וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. החברה אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של צרכן כאמור, לרבות אלרגיות לרכיבי המוצרים.

   
  • מוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה- יובהר בזאת, כי אין החברה אחראית למוצרים אשר לא יוצרו על ידה, ובכלל זה אין החברה אחראית לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.

   
  • שימוש מותר באתר- השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, סביר והגון בלבד למטרות חוקיות, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות החורגות ממטרותיו ו/או תנאי התקנון בלא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה ("שימוש מותר"). במקרה בו ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר החברה, לרבות על ידי חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP, וזאת ללא מתן התראה ו/או הסברים מראש או בדיעבד. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי הינם מכירים ומאשרים את האמור לעיל בקשר עם תנאי שימוש באתר ומתחייבים לעשות באתר שימוש מותר בלבד, ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה הנובעים משימוש שאינו מותר כאמור.
   
  •  
   
  • תצוגה להמחשה בלבד- באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.
   

   
  • קניין רוחני
   

   
  • בעלות בזכויות- כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם החברה, ו/או בשם האתר (www.mamamarket.co.il) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, התמונות, המתכונים והמוצרים המופיעים באתר וכן על כל פרט אחר הקשור בהפעלתו
   
  • שימוש אסור בזכויות- אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם החברה ו/או בסימניה המסחריים של החברה ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה (אם וככל שתינתן).
   
  • שימוש אסור בנתוני האתר- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ו/או המופקים ממנו לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הרשאה מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
   
  •  
   
  • איסוף מידע באתר:
   
  •  
   
  • ״מאמא מרקט״ עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
   
  • "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לעניין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן מאמא מרקט תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.
   
  • "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיס או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.
   
  •  
   
  • ״מאמא מרקט״ רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי ״מאמא מרקט״ עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי  רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
   
  •  
   
  • יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר).

 


 

 • שליחת עדכונים ומידע פרסומי:
 • על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות מאמא מרקט ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר למאמא מרקט להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי מאמא מרקט (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי מאמא מרקט תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למאמא מרקט, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
 • המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למאמא מרקט באמצעות mamarket4u@gmail.com ומאמא מרקט תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל מאמא מרקט בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין מאמא מרקט בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

 • העברת מידע לצדדים שלישיים:

 

10.1 המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי מאמא מרקט, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים למאמא מרקט בע״מ או מי מטעמה שירותים.

 

10.2 על אף האמור בסעיף 17 לעיל, מאמא מרקט רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים: • אם מאמא מרקט סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים. • אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי. • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה). • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין מאמא מרקט ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם מאמא מרקט מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת מאמא מרקט. • אם מאמא מרקט תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית מאמא מרקט להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

 

 

 
 • שרת
 

יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 

 • עיון במידע:
 

כל משתמש זכאי לפנות אלינו לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של המאמא מרקט. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 
 • אבטחת מידע
 

באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מאמא מרקט אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

 
 • אתרים של צדדים שלישיים
 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

 
 • הדין החל וסמכות שיפוט
 • הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
 • סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 • אחריות החברה
 

 בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם החברה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל החברה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהחברה באמצעות האתר באותה הזמנה.

 
 • שונות
 • שימוש על ידי בגירים- חל איסור על קטינים מתחת לגיל 18 לבצע הזמנות באתר ו/או ליתן את הסכמתם לקבלת דיוור ישיר מהאתר.
 • התיישנות- משתמשי האתר מסכימים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד החברה בקשר עם האתר תוגבל בתקופה של 12 חודשים בדיוק ממועד היווצרות העילה, וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.
 • רכישה באתר על ידך כפופה לדיני מדינת ישראל, ובין היתר, לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. כל טענה להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי - תופנה לחברת האשראי והנך מוותר על כל טענה או תביעה נגד מאמא מרקט בעניין.
 • מאמא מרקט רשאית לחסום משתמש או לסרב לבצע עסקה נוספת או למסור הזמנה קיימת במקרה בו המזמין טרם פרע חוב קודם, או שקיימת בעיה עם אמצעי התשלום שמסר, או שאמצעי התשלום לא בתוקף, או שמדובר במזמין שרכש ממנה כמות גדולה של מוצרים ויש חשש שהוא רוכש מוצרים לצורך שימוש סיטונאי או מכירה חוזרת לאחרים, או שהמזמין הפר כלפיה את תנאי ההסכם או תנאי השימוש באתר, או שהמזמין מצוי עמה בסכסוך משפטי או שקיימת בין הצדדים מחלוקת לגבי הזמנה או לגבי כל עניין אחר, או שהתעורר חשד או כל חשש או בעיה אחרת עם המזמין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מאמא מרקט.
 

 

 
 • פנה אלינו:
 

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שלנו בשעות הפעילות ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

 

טל: 054-2344672 מייל: mamarket4u@gmail.com